TFO BozenTFO Bozen Untis 2021
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2020/21 v2.0 - gültig ab Montag, 14.09.202011.9.2020 13:11

2E   Klasse 2E
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
RABE.
5.01,
TEZE 2)
RORO
4.16
PH
PLAN
4.16
REL
2
THJO
4.16
DeGe
ANSI
4.16
BIO
SCKA.
1.04
CHEM 5)
GRMA.
4.20
INFO1 7)
3
RORO.
2.04
PH 1)
TISA
4.16
MATH
ANSI.
1.05
BIO 3)
SCKA
4.16
CHEM
4
TISA
4.16
MATH
THJO
4.16
DeGe
LADA
4.16
IT
5
SAVI
4.16
EN
THJO
4.16
DeGe
FRFA.
4.16
RECHT 6)
6
LADA
4.16
IT
ANSI.
1.05
FB 8)
7
8
PEGU
TUo
BuS
9
SAVI
4.16
EN
10
THJO
4.16
DeGe
VIMA.
3.01
AT 4)
11
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) RORO, PH, 2.04 2E   1-16,18-32,34-41          
  FIHA, PH, 4.21 2E              
2) RABE, TEZE, 5.01, 78SLO 2E   1-16,18-32,34-41          
  GAFA, TEZE, 5.01, 78SLO 2E              
3) ANSI, BIO, 1.05 2E   1-16,18-32,34-41          
  BAIL, BIO, 1.05 2E              
4) GRMA, AT, 4.20 2C, 2D, 2G   1-16,18-32,34-41          
  MOWA, AT, 4.19 2C, 2D, 2G              
  VIMA, AT, 3.01 2E, 2F, 2A, 2B              
  GAFA, AT, 78SLO, 5.01 2E, 2F, 2A, 2B              
5) SCKA, CHEM, 1.04 2E   1-16,18-32,34-41          
  COAL, CHEM, 1.04 2E              
6) FRFA, RECHT, 4.16 2E   1-16,18-32,34-41          
  TOMA, RECHT, 4.16 2E              
7) GRMA, INFO1, 4.20 2E   1-16,18-32,34-41          
  MIPA, INFO1, 4.20 2E              
8) ANSI, FB 2K B1, 1.05 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G   1-16,18-32,34-41          
  TISA, FB 2K M1, 4.15 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  FIHA, FB 2K P1, 2.04 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  DOAL, FB 2K C1, 1.04 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  RABE, FB 2K TZ1, 5.01 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  BAIL, FB 2K B1, 1.25 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  GRMA, FB 2K I, 4.20 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  COAL, FB 2K C2, 1.01 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  GAFA, FB 2K S, 78SLO 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  GAAN, FB 2K M2, 4.16 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
  KOJO, FB 2K TZ2, 4.32 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G              
Untis 2021         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it